Construction and reconstruction of the road R-402 Tyumen-Yalutorovsk-Ishim-Omsk, km 17+200 to km 28+730, Tyumen region (Borovskiy village — Vinzili village).

Under construction